Obchodné podmienky

PREHĽAD
Tieto webové stránky prevádzkuje spoločnosť texasconnection.cz. V celom texte webu sa termíny "my", "nás" a "naše" vzťahujú na texasconnection.cz, ktorý ponúka tieto webové stránky, vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných na týchto stránkach, vám, užívateľovi, za predpokladu, že prijmete všetky tu uvedené podmienky, pravidlá a upozornenia.

Návštevou našich stránok a/alebo nákupom u nás sa zapájate do našej "služby" a súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami ("podmienky služby", "podmienky"), vrátane tých dodatočných podmienok a zásad, na ktoré je tu odkazované a/alebo ktoré sú k dispozícii prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Podmienky služby sa vzťahujú na všetkých užívateľov webu, okrem iného vrátane užívateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo prispievateľmi obsahu.

Pred vstupom na naše webové stránky alebo pred ich používaním si tieto Podmienky služby starostlivo prečítajte. Prístupom na akúkoľvek časť webu alebo jej používaním vyjadrujete súhlas s týmito Podmienkami služby. Pokiaľ nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nesmiete na webové stránky pristupovať ani používať žiadne služby. Pokiaľ sú tieto Podmienky poskytovania služieb považované za ponuku, je ich prijatie výslovne obmedzené na tieto Podmienky poskytovania služieb.

Podmienky služby sa vzťahujú aj na všetky nové funkcie alebo nástroje, ktoré sú pridané do existujúceho obchodu. Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prezrieť najaktuálnejšiu verziu Podmienok služby. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok služby zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našich webových stránkach. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať túto stránku, či nedošlo k zmenám. Vaše ďalšie používanie webových stránok alebo prístup na ne po zverejnení akýchkoľvek zmien znamená, že s týmito zmenami súhlasíte.

Náš obchod je hosťovaný na platforme Shopify Inc. Tá nám poskytuje platformu pre online elektronický obchod, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby.

ODDIEL 1 - PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU
Súhlasom s týmito podmienkami služby vyhlasujete, že ste dosiahli plnoletosť v štáte alebo provincii, kde máte bydlisko, alebo že ste dosiahli plnoletosť v štáte alebo provincii, kde máte bydlisko, a že ste nám dali súhlas s tým, aby sme umožnili niektorému z vašich maloletých závislých osôb používať tieto stránky.
Naše produkty nesmiete používať na žiadny nezákonný alebo neoprávnený účel a pri používaní služby nesmiete porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (okrem iného vrátane zákonov o autorských právach).
Nesmiete prenášať žiadne červy alebo vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.
Porušenie alebo nedodržanie ktorejkoľvek z týchto podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie poskytovania služieb.

ODDIEL 2 - VŠEOBECNÉ PODMIENKY
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek az akéhokoľvek dôvodu odmietnuť komukoľvek poskytnúť službu.
Beriete na vedomie, že váš obsah (bez informácií o kreditných kartách), môže byť prenášaný nešifrovane a môže zahŕňať (a) prenosy cez rôzne siete; a (b) zmeny na prispôsobenie a prispôsobenie technickým požiadavkám pripájajúcich sa sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú pri prenose cez siete vždy šifrované.
Súhlasíte s tým, že bez nášho výslovného písomného súhlasu nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, prepredávať ani zneužívať žiadnu časť služby, používanie služby ani prístup k službe alebo akýkoľvek kontakt na webových stránkach, prostredníctvom ktorých je služba poskytovaná. Nadpisy použité v tejto zmluve sú uvedené iba pre uľahčenie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto podmienky.

ODDIEL 4 - ZMENY SLUŽBY A CENY
Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek službu (alebo jej časť či obsah) bez predchádzajúceho upozornenia upraviť alebo prerušiť.
Za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie služby nenesieme voči vám ani voči žiadnej tretej strane zodpovednosť.

ODDIEL 5 - VÝROBKY ALEBO SLUŽBY
(ak je to relevantné)
Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné výhradne online prostredníctvom webových stránok. Týchto produktov alebo služieb môže byť obmedzené množstvo a podliehajú vráteniu alebo výmene iba v súlade s našimi Zásadami vrátenia tovaru.
Vynaložili sme všetko úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazovali farby a obrázky našich výrobkov, ktoré sa objavujú v obchode. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby na monitore vášho počítača bude presné.
Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní obmedziť predaj našich výrobkov alebo služieb pre akúkoľvek osobu, zemepisnú oblasť alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť prípad od prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo akýchkoľvek nami ponúkaných produktov alebo služieb. Všetky popisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, a to výhradne na základe nášho uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť predaj akéhokoľvek produktu. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek výrobku alebo služby urobená na týchto stránkach je neplatná tam, kde je to zakázané. Nezaručujeme, že kvalita vami zakúpených alebo získaných produktov, služieb, informácií alebo iného materiálu splní vaše očakávania, ani že budú opravené akékoľvek chyby v službe.

ODDIEL 6 – SPRÁVNOSŤ FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV A ÚDAJOV O ÚČTE
Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Môžeme podľa vlastného uváženia obmedziť alebo zrušiť množstvo zakúpených produktov na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia sa môžu týkať objednávok zadaných rovnakým zákazníckym účtom alebo pod rovnakým zákazníckym účtom, rovnakou kreditnou kartou a/alebo objednávok, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a/alebo dodaciu adresu. V prípade, že vykonáme zmenu alebo zrušíme objednávku, môžeme sa vás pokúsiť informovať kontaktovaním e-mailovej a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla, ktoré ste uviedli v čase vykonania objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho výhradného posúdenia vyzerajú, že ich zadávajú obchodníci, predajcovia alebo distribútori.

Súhlasíte s tým, že pri všetkých nákupoch v našom obchode budete uvádzať aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte. Súhlasíte s tým, že budete bezodkladne aktualizovať informácie o svojom účte a ďalšie informácie, vrátane e-mailovej adresy a čísla a dátumu platnosti kreditnej karty, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie av prípade potreby vás kontaktovať.

Podrobnejšie informácie nájdete v našich Zásadách pre vrátenie tovaru.

ODDIEL 7 - VOLITEĽNÉ NÁSTROJE
Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nesledujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani do nich nezasahujeme.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že prístup k takýmto nástrojom poskytujeme "tak, ako sú" a "tak, ako sú k dispozícii" bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok a bez akéhokoľvek schválenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z vášho používania voliteľných nástrojov tretích strán alebo s ním súvisiace.
Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom stránok je úplne na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa uistiť, že ste sa zoznámili s podmienkami, za ktorých sú nástroje poskytované príslušným poskytovateľom (poskytovateľmi) tretích strán, a že s nimi súhlasíte.
V budúcnosti môžeme tiež prostredníctvom webových stránok ponúkať nové služby a/alebo funkcie (vrátane uvoľnenia nových nástrojov a zdrojov). Na takéto nové funkcie a/alebo služby sa taktiež vzťahujú tieto Podmienky služby.

ODDIEL 8 – ODKAZY TRETÍCH STRÁN
Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu obsahovať materiály tretích strán.
Odkazy tretích strán na týchto stránkach vás môžu presmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré s nami nie sú spojené. Nie sme zodpovední za skúmanie alebo vyhodnocovanie obsahu alebo presnosti a neručíme a nenesieme žiadnu zodpovednosť za materiály alebo webové stránky tretích strán ani za iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.
Nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek škodu alebo ujmu súvisiacu s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýchkoľvek iných transakcií vykonaných v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán. Než sa pustíte do akejkoľvek transakcie, starostlivo si preštudujte zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete. Sťažnosti, reklamácie, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť smerované na tretiu stranu.

ODDIEL 9 - PRIPOMIENKY UŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A ĎALŠIE PRÍSPEVKY
Pokiaľ na našu žiadosť zašlete určité konkrétne príspevky (napríklad príspevky do súťaže) alebo bez našej žiadosti zašlite tvorivé príspevky. nápady, podnety, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (ďalej len "komentáre"), súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek a bez obmedzenia upravovať, kopírovať, zverejňovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré nám zašlite. Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov; (2) platiť náhradu za akékoľvek komentáre; alebo (3) reagovať na akékoľvek komentáre.
Môžeme, ale nie sme povinní, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, o ktorom podľa nášho uváženia rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhražný, ohováračský, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný alebo porušuje duševné vlastníctvo akejkoľvek strany alebo tieto Podmienky služby.
Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať žiadne práva tretích strán, vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnostných práv alebo iných osobných či vlastníckych práv. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať ohováračský alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, ani nebudú obsahovať žiadny počítačový vírus alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Služby alebo akékoľvek súvisiace webové stránky. Za všetky komentáre a ich správnosť nesiete výhradnú zodpovednosť. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za komentáre zverejnené vami alebo akoukoľvek treťou stranou.

ODDIEL 10 - OSOBNÉ ÚDAJE
Poskytovanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Ak si chcete prezrieť naše Zásady ochrany osobných údajov.

ODDIEL 11 - CHYBY, NEPRESNOSTI A ODPOMENUTIA
Na našich stránkach alebo v Službe sa občas môžu vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, cien, propagačných akcií, ponúk, poplatkov za dopravu produktov, doby prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, pokiaľ sú akékoľvek informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke nepresné, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (vrátane po odoslaní objednávky).
Nepreberáme žiadnu povinnosť aktualizovať, meniť alebo upresňovať informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke, okrem iného vrátane informácií o cenách, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon. Žiadny uvedený dátum aktualizácie alebo obnovenia použitý v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke by sa nemal považovať za dôkaz, že všetky informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke boli zmenené alebo aktualizované.

ODDIEL 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITIE
Okrem ďalších zákazov uvedených v Podmienkach služby je zakázané používať tieto stránky alebo ich obsah: (a) na akékoľvek nezákonné účely; (b) nabádať ostatných k vykonávaniu alebo účasti na akýchkoľvek nezákonných činoch; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne predpisy, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; (d) porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, poškodzovať, hanobiť, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnického pôvodu, rasy, veku, národnosti alebo zdravotného postihnutia; (f) poskytovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo prevádzku služby alebo akékoľvek súvisiace webové stránky, iné webové stránky alebo internet; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) na rozosielanie spamu, phishingu, pharm, pretextingu, spideringu, crawlingu alebo scrapovania; (j) na akékoľvek obscénne alebo nemorálne účely; alebo (k) na narušovanie alebo obchádzanie bezpečnostných prvkov Služby alebo akékoľvek súvisiace webové stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akékoľvek súvisiace webové stránky za porušenie niektorého zo zakázaných spôsobov použitia.

ODDIEL 13 - ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
Nezaručujeme, neprehlasujeme ani neručíme za to, že používanie našich služieb bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, ktoré je možné získať používaním služby, budú presné alebo spoľahlivé.
Súhlasíte s tým, že čas od času môžeme službu na dobu neurčitú odstrániť alebo ju kedykoľvek zrušiť bez toho, aby sme vás o tom informovali.
Výslovne súhlasíte s tým, že službu používate alebo nemôžete používať na vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré sú vám poskytované prostredníctvom služby, sú (s výnimkou prípadov, keď to výslovne uvedieme) poskytované "tak, ako sú" a "tak, ako sú k dispozícii" pre vaše použitie, bez akýchkoľvek vyhlásení, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane všetkých predpokladaných záruk alebo podmienok predajnosti, predajnej kvality, vhodnosti na určitý účel, trvanlivosti, vlastníctva a neporušovania práv.

V žiadnom prípade nesmú byť texasconnection.sk, naši riaditelia, vedúci pracovníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, zmluvní partneri, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií nenesú zodpovednosť za akékoľvek zranenie, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné , sankčne nahradzované, zvláštne alebo následné škody akéhokoľvek druhu, okrem iného vrátane ušlého zisku, ušlých príjmov, ušlých úspor, straty dát, nákladov na náhradu alebo akékoľvek podobné škody, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), prísnej zodpovednosti alebo inak , vyplývajúce z vášho používania služby alebo akýchkoľvek produktov získaných pomocou služby, alebo z akéhokoľvek iného nároku súvisiaceho akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, okrem iného vrátane akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v akomkoľvek obsahu alebo akejkoľvek straty či škody akéhokoľvek druhu vzniknuté v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného, ​​prenášaného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj v prípade, že ste boli upozornení na ich možnosť. Vzhľadom na to, že niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, bude v takýchto štátoch alebo jurisdikciách naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

ODDIEL 14 – ODŠKODNENIE
Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a zbavíte zodpovednosti spoločnosť formydoggy.com a naše materské spoločnosti, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, úradníkov, riaditeľov, zástupcov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov akýchkoľvek nárokov alebo požiadaviek, vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie, vznesených akoukoľvek treťou stranou z dôvodu alebo v dôsledku porušenia týchto Podmienok služby alebo dokumentov, ktoré sú v nich obsiahnuté odkazom, alebo porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

ODDIEL 15 - ODDELITEĽNOSŤ
V prípade, že bude niektoré ustanovenie týchto Podmienok služby označené za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, bude také ustanovenie napriek tomu vymáhateľné v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi a nevymáhateľná časť bude považovaná za oddelenú od týchto Podmienok služby, pričom takéto určenie nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných zostávajúcich ustanovení.

ODDIEL 16 - UKONČENIE
Záväzky a povinnosti strán vzniknuté pred dátumom ukončenia zmluvy zostávajú na všetky účely v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy.
Tieto podmienky služby sú platné, pokiaľ ich vy alebo my nevypovieme. Tieto Podmienky služby môžete kedykoľvek ukončiť tým, že nám oznámite, že si už neželáte naše služby používať, alebo keď prestanete naše stránky používať.
Pokiaľ podľa nášho vlastného uváženia nedodržíte alebo máme podozrenie, že ste nedodržali niektorú z podmienok alebo ustanovení týchto Podmienok služby, môžeme túto zmluvu tiež kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vypovedať a vy zostanete povinní uhradiť všetky dlžné čiastky až do dátumu ukončenia zmluvy vrátane; a/alebo vám podľa toho môžeme odoprieť prístup k našim službám (alebo ich časti).

ODDIEL 17 - CELÁ ZMLUVA
Pokiaľ neuplatníme alebo nevymôžeme akékoľvek právo alebo ustanovenia týchto Podmienok služby, neznamená to, že sme sa takého práva alebo ustanovenia vzdali.
Tieto Podmienky služby a všetky zásady alebo prevádzkové pravidlá, ktoré sme zverejnili na týchto stránkach alebo v súvislosti so Službou, predstavujú úplnú dohodu a dojednanie medzi vami a nami a riadia sa nimi vaše používanie Služby, pričom nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, oznámenia a návrhy , či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (okrem iného vrátane akýchkoľvek predchádzajúcich verzií Podmienok služby).
Akékoľvek nejasnosti pri výklade týchto Podmienok služby nebudú vykladané v neprospech strany, ktorá ich vypracovala.

ODDIEL 18 – ROZHODNÉ PRÁVO
Tieto Podmienky služby a všetky samostatné zmluvy, na základe ktorých vám poskytujeme služby, sa riadia a vykladajú v súlade s rakúskym právom.

ODDIEL 19 – ZMENY PODMIENOK SLUŽBY
Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prezrieť aktuálnu verziu podmienok služby.
Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, meniť alebo nahrádzať akúkoľvek časť týchto podmienok služby zverejnením aktualizácií a zmien na našich webových stránkach. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať naše webové stránky, či nedošlo k zmenám. Vaše ďalšie používanie našich webových stránok alebo služby alebo prístup k nim po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Podmienok poskytovania služieb znamená, že s týmito zmenami súhlasíte.

ODDIEL 20 - KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky týkajúce sa Podmienok služby nám zasielajte na adresu

obchod@texasconnection.cz